KURUMSAL KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

 
IŞIK PERDE RAYLARI SAN. TİC. A. Ş.
KURUMSAL KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI
Doküman Bilgileri
Doküman Adı: Kişisel Verilerin Korunması Politikası
Doküman İlgisi:
Kişisel Verilerin Korunması Politikasının
amacı, Işık Perde Rayları San. Tic. A. Ş.
tarafından kişisel verilerin korunmasına
yönelik süreçlerin planlanması ve bu
konuya ilişkin uygulanacak esasların
belirlenmesidir.
Yayınlanma Tarihi: 01.09.2020
Versiyon No: 1
Referans / Gerekçe:
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu ve sair mevzuat
Onay Merci:
Işık Perde Rayları San. Tic. A. Ş. Yönetim
Kurulu
2
IŞIK PERDE RAYLARI SAN. TİC. A. Ş.
KURUMSAL KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI
1. AMAÇ www.akkasgroup.com
Her bireyin kendisi ile ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı Anayasa’dan doğan
kutsal bir haktır. Işık Perde Rayları San. Tic. A. Ş. olarak bu hakkın gereklerini yerine
getirmeyi en değerli görevlerimizden biri olarak kabul ediyoruz. Bu nedenle kişisel
verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesine ve korunmasına önem veriyoruz.
Kurumsal Kişisel Verilerin Korunması Politikası da kişisel verilerin korunmasına verdiğimiz
önemin bir sonucu olarak kişisel verileri işlerken ve korurken temel aldığımız ilkeleri ve
uyguladığımız prosedürleri belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
2. KAPSAM
Politika Işık Perde Rayları San. Tic. A. Ş.’nin yönettiği bütün kişisel veriler verilerin
tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak
kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza
edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde
edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler
üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi kapsamaktadır.
Politika Işık Perde Rayları San. Tic. A. Ş.’nin ortaklarının, yetkililerinin, müşterilerinin,
çalışanlarının, tedarikçi yetkililerinin ve çalışanlarının ve üçüncü kişilerin işlenen tüm kişisel
verilerine ilişkindir.
Işık Perde Rayları San. Tic. A. Ş. Politika’yı mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma
Kurumu’nun kararlarına uyum ve kişisel verilerin daha iyi korunması amaçlarıyla
değiştirebilir.
3
3. TANIMLAR
Kısaltma Tanım
Alıcı Grubu
Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya
tüzel kişi kategorisi.
Açık Rıza
Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür
iradeyle açıklanan rıza.
Anonim Hale
Getirme
Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette
kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle
ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.
İlgili Kişi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
İlgili Kullanıcı
Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve
yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere
veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan
aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen
kişilerdir.
İmha
Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale
getirilmesi. www.akkasgroup.com
Kanun/KVKK 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
Kayıt Ortamı
Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt
sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen
kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.
Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Veri Envanteri
Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte
oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme
amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve
veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel
verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza
edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri
ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak
detaylandırdıkları envanter.
4
Kişisel Verilerin
İşlenmesi
Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi
bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan
yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza
edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması,
aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi,
sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler
üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Kurul Kişisel Verileri Koruma Kurulu.
Kurum Kişisel Verileri Koruma Kurumu
Özel Nitelikli Kişisel
Veri
Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini,
mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da
sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik
tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.
Periyodik İmha
Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının
ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha
politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen
gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.
Politika
Kişisel Verilerin Korunması Politikası www.akkasgroup.com
Veri İşleyen
Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına
kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.
Veri Sorumlusu
Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri
kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek
veya tüzel kişi.
Yönetim Kurulu Işık Perde Rayları San. Tic. A. Ş. Yönetim Kurulu
4. GENEL İLKELER www.akkasgroup.com
Işık Perde Rayları San. Tic. A. Ş. her yeni kişisel veri işlemeyi gerektiren iş akışının hazırlık
aşamasında işlenecek verilerin aşağıdaki ilkelere uygunluğunu denetler. Uygun bulunmayan
iş akışları hayata geçirilmez.
5
Işık Perde Rayları San. Tic. A. Ş. kişisel verileri işlerken;
(I) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uyar.
(II) Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olduğundan emin olur.
(III) İşleme amacının belirli, açık ve meşru olmasına dikkat eder.
(IV) İşlenen verinin işlenme amacıyla bağlantılı olduğunu, işlenilmesi gerektiği kadarıyla
sınırlı işlendiğini ve ölçülü olduğunu kontrol eder.
(V) Verileri ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlenme amacı için gerekli olduğu kadar
muhafaza eder, işlenme amacı ortadan kalktığında imha eder.
5. VERİ GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN TEDBİRLER
Işık Perde Rayları San. Tic. A. Ş. (i) kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini
önlemek, (ii) kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, (iii) kişisel verilerin
muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her
türlü teknik ve idari tedbirleri alır.
5.1. Teknik Tedbirler
(I) Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.
(II) Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik
önlemleri alınmaktadır.
(III) Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır.
(IV) Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.
(V) Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.
(VI) Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri
alınmaktadır.
(VII) Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği
sağlanmaktadır.
(VIII) Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.
(IX) Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de
sağlanmaktadır.
(X) Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de
yapılmaktadır.
(XI) Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.
(XII) Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.
(XIII) Şifreleme yapılmaktadır.
6
5.2. İdari Tedbirler
(I) Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur.
(II) Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları
yapılmaktadır.
(III) Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar
hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.
(IV) Gerektiğinde veri maskeleme önlemi uygulanmaktadır.
(V) Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.
(VI) Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.
(VII) Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri
kaldırılmaktadır.
(VIII) İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.
(IX) Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.
(X) Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır.
(XI) Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.
(XII) Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.
(XIII) Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır.
(XIV) Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir.
(XV) Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve
uygulanmaktadır.
(XVI) Özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli
olarak ve KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir.
(XVII) Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının, veri güvenliği konusunda farkındalığı
sağlanmaktadır.
6. İLGİLİ KİŞİNİN KİŞİSEL VERİLERLE İLGİLİ HAKLARI
İlgili kişi, Işık Perde Rayları San. Tic. A. Ş.’ye başvurarak aşağıda yer alan konularda
talepte bulunabilir:
(I) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
(II) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
(III) Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
(IV) Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
(V) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
(VI) KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini, yok
7
edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel
verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
(VII) İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
(VIII) Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme.
7. İHLAL BİLDİRİMLERİ
Işık Perde Rayları San. Tic. A. Ş. çalışanları, KVKK hükümlerini ve/veya Politika’yı ihlal
ettiğini düşündüğü iş, eylem veya olguyu Yönetim Kuruluna raporlar. Yönetim Kurulu bu
ihlal bildirimi akabinde gerekli görmesi halinde toplanır ve ihlale ilişkin bir eylem planı
oluşturur.
İhlal, kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafa elde edilmesi yoluyla
gerçekleşmişse, Yönetim Kurul’u, Kişisel Verileri Koruma Kurul’unun 24.01.2019 tarih ve
2019/10 sayılı kararı kapsamında bu durumu 72 saat içerisinde ilgilisine ve Kişisel Verileri
Koruma Kurul ’una bildirir.
8. DEĞİŞİKLİKLER
Politika üzerindeki değişiklikler Işık Perde Yönetim’inin yetkilendirdiği çalışanlar tarafından
hazırlanır ve Işık Perde Rayları San. Tic. A. Ş. Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur.
Güncellenen Politika çalışanlara e-posta yolu ile gönderilebilir veya internet sitesi üzerinde
yayınlanır.
9. YÜRÜRLÜK TARİHİ
Politika’nın işbu versiyonu 01.09.2020 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak
yürürlüğe girmiştir.